Bursa numer 1            ul. Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn            tel. (89) 527 53 89, fax. (89) 527 37 58            bursa@ekonomik.olsztyn.pl

Kluby Aktywności

Koło Fotograficzne

Głównym założeniem koła fotograficznego jest wszechstronny rozwój zainteresowań artystycznych uczniów. Program kierowany jest do wychowanków Bursy nr 1 przy Zespole Szkole Ekonomicznych.

Mimo ogromnego skoku technologicznego jaki możemy obserwować w ostatnich latach idea wykonywania zdjęć wciąż pozostaje taka sama – utrwalanie najważniejszych wydarzeń z życia ludzi, dokumentowanie historii, czy zjawisk przyrodniczych. Zajęcia koła fotograficznego wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczniów oraz podążają za rozwojem techniki, który obecnie jest kluczowy. Wykonywanie zdjęć, zarówno w celu dokumentowania przemijającego czasu, historii jak również wydarzeń z życia rodziny czy zjawisk przyrodniczych,, prowadzi do wyrobienia smaku artystycznego, poczucia piękna oraz wrażliwości artystycznej. Koło fotograficzne jest więc okazją do nabycia umiejętności posługiwania się zarówno kompaktowym aparatem cyfrowym jak również lustrzanką cyfrową. Na zajęciach młodzież będzie miała okazję do zapoznania się z cyfrowymi technikami fotograficznymi, komputerową obróbką zdjęć co pozwoli na rozwój nowych umiejętności i doświadczeń a także pozwoli na twórcze działanie praktyczne w trakcie wykonywania fotografii.

Koło planuje redaguje własną gazetkę ścienną, będącą opisem działań pracy wychowanków, oraz wpisy na oficjalnej stronie internetowej Bursy nr 1 udostępniając wykonane na zajęciach zdjęcia w postaci galerii.  Dla pełnego osiągnięcia zamierzonych celów grupa realizuje wycieczek do galerii sztuki, warsztatów plenerowych, a także wyjść do kina.

Koło Przyjaciół Przyrody

Program koła jest adresowany do młodziezy mieszkającej w Bursie nr 1 przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Młodzież, która mieszka w Bursie jest w wieku dojrzewania i wymaga zapewnienia właściwie zorganizowanego czasu wolnego. Zadania koła bazują na potrzebie wielostronnego rozwoju młodego człowieka oraz jego indywidualnych predyspozycji. Obcowanie z przyrodą oraz wytworami kultury przygotowuje młodzież do kożystania z tych dóbr w przyszłości, wyrabia właściwy do nich stosunek oraz kształtuje postawę szacunku wobec oyaczającego nas piękna, czy to naturalnego, czy też uczynionego ręką człowieka.

Koło Wolontariatu

Podstawową koncepcję działalności Koła Wolontariatu stanowi idea niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Wykorzystując otwartość, ciekawość świata oraz chęć niesienia pomocy kształtuje się postawę altruizmu. Członkowie Koła kształtują swoją osobowość w duchu odpowiedzialności i poszanowania wartości drugiego człowieka. Realizacja założeń Koła Wolontariatu odbywa się poprzez wykorzystanie różnorodnych form aktywności młodzieży, które rozwijają postawę bezinteresowności w niesieniu pomocy a także rozwijają przyjacielskie relacje w grupie wychowawczej. Uczestnicząc w Kole Wolontariatu młodzież wykazuje się postawą alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia oraz uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania swoich autorytetów, budowania świata wartości, a także jest atrakcyjną formą aktywnego spędzania czasu wolnego. Zajęcia obejmują aktywność na rzecz społeczności Bursy, a także dotyczą współpracy ze środowiskiem lokalnym. Głównym kierunkiem aktywności jaki podejmuje Koło Wolontariatu jest współpraca z Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym, z którym podpisano umowę wolontariatru. Zadaniem członków koła jest współpraca z pracownikami szpitala na oddziałach dziecięcych. Wychowankowie systematyczne odwiedzają szpital i  spędzają czas wolny z dziećmi przebywającymi na oddziale. Praca wolontariuszy nad samorozwojem przebiega dwutorowo. W jednym tygodniiu odbywaja się warsztaty teoretyczno-praktyczne na których młodziez planuje pracę i przygotowuje pomoce. W kolejnym tygodniu wychowankowie wraz z opiekunem odwiedzają szpital gdzie w podziale na grupy, posługując się wcześniej zdobytą wiedzą, realizują program gier i zabaw z wykorzystaniem przygotowanych przez siebie pomocy.

Koło taneczne

Zajęcia koła tanecznego odbywają się raz w tygodniu i prowadzone sa przez uczestnika programu You Can Dance P. Rafała Kabungwe. Celem tych zajęć zdrowego stylu życia oraz zachęcanie do systematycznego ruchu, rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Zajęcia kształtują w młodzieży systematyczność, właściwa postawę ciała, oraz utrwalają zasady zdrowego odżywiania. Członkowie koła mają mozliwość poznania tajników układów tanecznych hip-hopu, video, btb starz, dancehallu oraz popingu.